Djelokrug rada

Djelokrug rada

Osnovni zadatak Zavoda, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 3/08) i Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08), jeste pružanje besplatne pravne pomoći građanima Tuzlanskog kantona, a isključivo osobama lošeg imovnog stanja, odnosno licima koja, prema svom i općem imovinskom stanju, nemaju sredstava niti mogućnosti dobivanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, a koja lica u svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja dostavljaju potrebnu dokumentaciju.

U svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja, stranke su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. uvjerenje iz katastra nekretnina da ne posjedujem nekretnine,
 2. uvjerenje iz zemljišno-knjižnog ureda da nije upisan-a kao vlasnik nekretnina,
 3. izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 4. potvrda o prebivalištu,
 5. obavještenje da je uveden-na u evidenciju prebivališta – boravišta (novijeg datuma),
 6. uvjerenje službe za zapošljavanje da je nezaposleno lice, ili
 7. uvjerenje Centra za socijalni rad da je lice koje po osnovu socijalne zaštite ostvarujem pravo na stalnu novčanu pomoć, ili
 8. uvjerenje Centra za socijalni rad da je dijete bez roditeljskog staranja, ili
 9. penzijski ček o isplati posljednje isplaćene penzije u BiH ili inostranstvu do podnošenja zahtjeva.

Slijedom naprijed navedenog, osnovni zadaci Zavoda su:

 • davanje usmenih pravnih savjeta;
 • sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, prigovori, predstavke i drugo);
 • sastavljanje različitih isprava;
 • odbrane u krivičnom postupku i zastupanja stranaka – fizičkih osoba u postupcima pred nadležnim organima;
 • preduzimanje drugih radnji u cilju zaštite prava i pravnih interesa korisnika pravne zaštite.

Pravni zastupnici Zavoda zastupaju stranke u krivičnim i parničnim postupcima pred svim općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona, Kantonalnim sudom i Kantonalnim tužilaštvom, kao i pred drugim organima Kantona. Direktor Zavoda i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona. Pravni zastupnici Zavoda zastupaju građane slabog imovnog stanja u krivičnom, praničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u postupcima propisanim posebnim zakonima.

Svim licima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, koja se obrate Zavodu i ispunjavaju kriterije za korištenje besplatne pravne pomoći, ukazaće se stručna pravna pomoć koja se sastoji od sastavljanja podnesaka ili davanja pravnih savjeta o načinu rješavanja njihovih pravnih problema, a nakon što se obavi intervju sa podnositeljem zahtjeva, odnosno izvrši analiza svakog konkretnog predmeta.

Zavod u svom radu ostvaruje zadane ciljeve i svoj rad prilagođava trenutačnim potrebama i promjenama u našem društvu sa ciljem da se angažman uposlenika Zavoda iskoristi na način da se pruži što kvalitetnija usluga građanima Kantona koji nisu u mogućnosti sami sebi obezbijediti pravnu pomoć i pristup sudu, a što ima za posljedicu jačanje pravne sigurnosti i vladavine zakona u našem društvu.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta