Kada se neće pružiti pravna pomoć

Kada se pravna pomoć podnosiocu zahtjeva neće pružiti, ili će biti uskraćena?

  • ako nisu ispunjeni kriteriji iz zakona,
  • ako se radi o neopravdanom vođenju postupka,
  • ako se radi o zloupotrebi prava na pravnu pomoć,
  • ako postoji sukob interesa i
  • pravna pomoć će se odbiti, ili uskratiti licu koje se ponaša izrazito nasilnički, nepristojno i uvredljivo prema zaposlenicima Zavoda.

Protiv rješenja kojim se odbija pružanje pravne pomoći nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

 

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta