Oblici ostvarivanja pravne pomoći

Pravna pomoć se ostvaruje u vidu:

  • davanja usmenih pravnih savjeta,
  • sastavljanja različitih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, prigovori, predstavke i dr.),
  • sastavljanja različitih isprava,
  • odbrane u krivičnom postupku i zastupanja stranaka - fizičkih osoba u postupcima pred organima pobrojanim u zakonu,
  • poduzimanja drugih radnji u cilju zaštite prava i pravnih interesa korisnika pravne zaštite pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području kantona, Kantonalnim tužilaštvom kantona, kao i drugim organima kantona.

Navedena pravna pomoć pruža se bez nakanade ako zakonom nije drugačije propisano. Pravo na pravnu pomoć ne podrazumijeva pravo na oslobađanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi. Pravo na oslobađanje od taksi ostvaruje se u skladu sa drugim federalnim i kantonalnim zakonima.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku FBiH i Zakonu o taksama, sud će osloboditi plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom općem imovinskom stanju ne može podmiriti te troškove bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice. Odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na prijedlog stranke. Stranka je dužna uz prijedlog podnijeti dokaze o imovinskom stanju.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta