Podnošenje zahtjeva za pravnu pomoć

Podnošenje zahtjeva za pravnu pomoć

  • Zahtjev za pružanje pravne pomoći, uz priložene dokaze o ispunjavanju kriterija, podnosi se direktoru Zavoda.
  • O zahtjevu za pružanje pravne pomoći odlučuje direktor i donosi rješenje, shodno odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH (nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana predaje urednog zahtjeva).
  • Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom kantonalnom sudu.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta