O nama

O nama

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli je počeo sa radom 01.07.2009.godine, a nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08). Zavod u organizaciji kantonalne uprave ima status samostalne upravne organizacije, a uposlenici imaju status državnog službenika (pravni zastupnici i stručni savjetnik) i namještenika.

Osnovni cilj zakonodavca pri osnivanju Zavoda bio je institucionalno pružanje besplatne pravne pomoći licima slabog imovnog stanja, tačnije osobama kojima pravda nije dostupna i koji svoje pravne interese ne mogu ostvariti putem punomoćnika-advokata po važećoj advokatskoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi  (“Službene novine F BiH“, broj 18/05 ), a  iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona.

Zavod je samostalna upravna organizacija Tuzlanskog kantona, koja se osniva i čija se nadležnost utvrđuje Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08).

Organizacija i način funkcioniranja Zavoda regulisani su Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federaciji BiH”, broj: 35/05) i odredbama ovog Zakona.

Zavod osigurava pružanje pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom.

U okviru svojih nadležnosti Zavod omogućava građanima slabog imovnog stanja, ostvarivanje prava garantovanih ustavom, zakonima, kao i drugim propisima.

Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana na jednak pristup pravdi i na pravično suđenje.

Zavod je samostalan u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti.

Rad Zavoda se zasniva na načelima na kojima se zasniva rad organa državne službe: zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti.

Zavod je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prilikom prijema, evidentiranja i raspoređivanja predmeta, kao i njihovog arhiviranja, postupa se u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju organa državne službe.

Zavod osigurava pružanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka i isprava, odbrane i zastupanja građana slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim tužilaštvom Kantona, kao i drugim organima Kantona.

Direktor Zavoda  i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona.

Pružanje pravne pomoći iz nadležnosti Zavoda vrše direktor i pomoćnici direktora, kao pravni zastupnici.

Pravni zastupnik preduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do okončanja postupka.

Pravni zastupnik ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

 

Budući ciljevi i zadaci Zavoda:

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Zavod, kao i kontinuiranog praćenja novih i izmjena postojećih propisa, kao i praćenje sudske prakse, državni službenici Zavoda se kontinuirano stručno usavršavaju pohađanjem seminara iz svih oblasti prava.

Finansijski pokazatelji o dosadašnjem radu Zavoda, pokazuju da su ušteđena značajna finansijska sredstva budžeta Tuzlanskog kantona i sasvim je opravdano očekivati da će u narednim periodima uštede biti i veće.

I u narednom periodu uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman pravnih zastupnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda, odnosno po angažmanu uposlenika Zavoda od strane nadležnih sudova našeg Kantona, u slučajevima predviđenim naprijed navedenim zakonima.

Na kraju, posebno se napominje da će pravni zastupnici Zavoda, pored kontinuiranog stručnog usavršavanja i angažovanja u krivičnim i parničnim postupcima, raditi i na održavanju dobrih profesionalnih odnosa sa svim sudovima na području Kantona i Kantonalnim tužilaštvom, kao i sa drugim organima, institucijama i ustanovama, a sve u cilju davanja svog doprinosa efikasnosti pravosuđa.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta